AI Resim Büyütücü


SSS

Uygulamay? ?ndir

Büyütme ilkesi nedir?

Using the latest Deep Convolutional Neural Networks. It intelligently reduces noise and serration in images to enlarge them without losing quality. See demo images

Bigjpg API destekliyor mu?

es! Giri? yapt?ktan sonra bulabilirsiniz.

Di?erlerinden fark? neler?

Photoshop tarz? yaz?l?mlarda büyütme i?lemlerinden sonra g?rüntü bulan?kl??? gibi sorunlarla kar??la??lmaktad?r fakat bizim ürünümüz ise ?zel algoritmalar sayesinde bu tür eksiklikleri bertaraf ederek renk,doku vb ?eylerden hi? kay?p vermez ve b?ylece büyütme etkisini mükemmelle?tirir

En iyi büyüttü?ü resimler neler?

Anime resimler ve sanat eserleri gibi g?rsellerin doku,kenar ve detaylar? neredeyse kusursuz i?leniyor. Bir?ok foto?raflar?da en iyi ?ekilde ??zümlüyor

Resim yükleme s?n?rlar? neler?

ücretsiz sürüm ?u anda 3000x3000px, 5M; ücretli sürüm 50M'dir.

H?z? nas?l?

Süre? ba?lad???nda tahmini kalan süre g?sterilecektir.Hakiki resim ve istenilen ?zellikteki resmin boyutlar?na ba?l? olarak süre de?i?mektedir.

Büyütme i?lemim neden ba?ar?s?z?

Bu tür ?eyler ?ok kü?ük bir talihsizlik olsa da daha ?ok a? sorunlar?ndan kaynaklanmaktad?r.Bu durumla kar??la??ld???nda i?leminizi tekrar ediniz

??lemi ba?latt?ktan sonra taray?c?m? a??k tutmam gerekli mi?

E?er Giri? yapmad?ysan, Evet! ?ayet i?leminizi ba?latmadan evvel hesab?n?za giri? yapm?? durumda iseniz i?leminizi ba?latt?ktan sonra taray?c?n?z? kapatsan?z bile biz arkaplanda süreci devam ettirmekteyiz

Büyütme ge?mi?imi nas?l g?rüntüleyebilirim?

Hesab?n?za Giri? yaparak g?rüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla resim büyütmek istiyorum. Bunun i?in ne yapmal?y?m?

Web sitemizin bak?m?n? kar??lamak i?in ücretli hizmetler sunuyoruz.Hesab?n?z? terfi ettikten sonra büyütme i?lemlerinizi daha fazla,h?zl? ve kararl? bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz

Gizlilik Politikas?

Yüklenen ve büyütülen resimler 15 gün i?erisinde otomatik olarak silinmektedir.G?rüntü ba?lant?lar? siz kendiniz payla?mad???n?z sürece ?ifrelenmektedir ve ba?kalar? taraf?ndan eri?ilememektedir.

一品道门免费视频日本专注于提供网络成人精品资源